डाउनलोड

  1. सदस्यको पहिचान सम्बन्धी कागजात तथा विवरणको सामान्य ढाँचा (KYM)
  2. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४